JÕHVISPORT SPORDIKOOL SPORDIKESKUS

JÕHVI SPORDIKALENDER

      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Autosport: Jõhvi rallisprintAlgus:22. mai 2011 11:00
Lõpp: 22. mai 2011 15:00
Asukoht:Jõhvi
Korraldaja:Vaivara Spordiklubi AMV Racing,

VÕISTLUSJUHEND

Jõhvi Rahvasprint 2011
2011. a Rahvasprindi Karikavõistluste IV etapp
2011. a Ida-Virumaa Karikavõistluste II etapp
Kooskõlastatud EAL Rahvaspordikomitees
Registreeritud EAL-s nr 26/RS
1. VÕISTLUSE KOHT, AEG, AJAKAVA
1.1. Võistlused toimuvad pühapäeval, 22. mail 2011, Jõhvi linnas.
Raja pikkus: ca 1600 m
Raja laius: 4-10 m
Pinnas: 96% asfalt, 4% muu pinnas
1.2. Ajakava:
1.2.1. Esmaspäeval, 25. aprillil 2011. a avaldatakse võistlusjuhend.
1.2.2. Esmaspäeval, 25. aprillil 2011. a algab osavõtjate eelregistreerimine
(www.autosport.ee/rallyreg/)
1.2.3. Neljapäeval, 19. mail 2011. a kell 17.00 lõpeb osavõtjate eelregistreerimine.
1.2.4. Pühapäeval, 22. mail 2011. a:
08.00-10.00 - registreerimine, dokumentide kontroll;
08.30-10.30 - võistlusautode tehniline kontroll;
09.00-11.30 - võistlusrajaga tutvumine;
12.00 - esimese võistlussõidu start
Autasustamine pärast võistlussõitude lõppu.
Võistluse täpne ajakava, stardijärjekord ja info avaldatakse võistluse ametlikul teadetetahvlil
(ATT) hooldealas.
2. KORRALDAJA
2.1. Võistluse korraldab MTÜ AMV Racing.
2.2. Ametnikud:
2.2.1. Võistluse juht: Reeno Kullamä (III kat), tel 5342 4832
2.2.2. Võistluste sekretär: Tiina Luts
2.2.3. Tehnilise komisjoni esimees: Voldemar Borkman (II kat), tel 514 5641
2.2.4. Ohutusjuht: Reeno Kullamä (III kat), tel 5342 4832
2.2.5. Peaajamõõtja: Meelis Kaljurand (IV kat), tel 514 2179
2.3. Täiendav info internetis www.rally.ee; www.autosport.ee; www.amvracing.ee.
3. ARVESTUSKLASSID, VÕISTLUSAUTOD
3.1. Noored kuni 18 (kaherattaveolised tänavasõiduautod mootori kubatuuriga kuni
2000 cm³).
3.2. NAISED - kaherattaveolised tänavasõiduautod
3.3. MOSKVICH (võistlusautod peavad vastama Moskvich Liiga tehnilistele tingimustele)
3.4. 2WD-A - kuni 1600 cm³ mootori töömahuga kaherattaveolised tänavasõiduautod
3.5. 2WD-B - üle 1600 cm³ mootori töömahuga kaherattaveolised tänavasõiduautod
3.6. 2WD-SPORT - kaherattaveolised ASN tehnilist kaarti omavad autod
3.7. 4WD - neljarattaveolised autod, sh ASN tehnilist kaarti omavad autod
3.8. Võistlusautod (väljaarvatud ASN tehnilist kaarti omavad võistlusautod) peavad vastama
rahvaralli ja rahvasprindi tehnilistele tingimustele.
3.9. Võistlusnumbrid ja reklaamkleebised väljastab korraldaja, numbrid paigaldatakse
vastavalt mandaadis saadud juhistele võistlusautole võistleja poolt enne tehnilist kontrolli.
3.10. Tehnilist kontrolli mitteläbinud võistlusautosid starti ei lubata (otsuse võtab vastu
võistluse juht tehnilise komisjoni ettekirjutuse alusel).
3.11. Võistlusauto tehnilist seisundit, vastavust rahvaralli ja rahvasprindi tehnilistele
tingimustele ja rehve võib korraldaja kontrollida kogu võistluse vältel, nõuetele mittevastavat
autot vooru starti ei lubata. Tehnilistele nõuetele mittevastava auto tulemused võidakse
tühistada – antud otsuse teeb võistluse juht.
3.12. Juhul, kui võistleja keeldub või eemaldab võistluse ajal korraldaja poolt ettenähtud
sponsorreklaami võistlusautol, lubatakse võistleja (vooru) starti peale kahekordse stardimaksu
tasumist. Reklaamkleebise kuju või sisu muutmine, samuti mitteettenähtud kohta paigutamine
võrdsustatakse eemaldamisega.
3.13. Hooldusalas on ASN tehnilise kaardiga sportautodel nõutav vedelikukindla aluskatte
kasutamine.
4. OSAVÕTJAD
4.1. Kõik võistlejad peavad mandaadis esitama:
4.1.1. täidetud ja allkirjastatud osavõtuavalduse;
4.1.2. vanema või eestkostja kirjaliku loa võistluse osalemiseks (kuni 18 a vanused noored);
4.1.3. kehtiva võistlejakaardi või EAL võistlejalitsentsi;
4.1.4. juhiloa (punktis 3.2 kuni 3.7 võistlejad);
4.1.5. võistlusauto registreerimistunnistuse;
4.1.6. kehtiva liikluskindlustuse poliisi;
4.1.7. sõiduki kasutusõigust tõendava dokumendi (vajadusel);
4.1.8. tehnilise kaardi (punktis 3.6 ja 3.7 ASN kaarti omavad autod).
4.2. Ühel autol võib võistelda kuni kaks võistlejat, kes mõlemad tasuvad osavõtumaksu.
4.3. Kui võistlusautoga osaleb kaks võistlejat, tohib võistlussõidu ajal olla nähtaval ainult
õige stardinumber. Ülejäänud stardinumbrid tuleb võistlejal sõidu ajaks üle teipida või kinni
katta (teine number ei tohi olla loetav).
4.4. Starti lubatakse kuni 100 võistlusele eelregistreerunud osavõtjat. Võistluse toimumise
eelduseks on minimaalselt 40 eelregistreerunud võistlejat 19.05.2011 kella 17.00-ks.
4.5. Lisaregistreerimine kohapeal vabade stardikohtade olemasolul.
4.6. Kõik võistlusest osavõtjad on kohustatud täitma „2011. aasta Rahvasprindi
Karikavõistluste üldjuhendi“ ja „Rahvasprindi võistlusmäärus 2011“ nõudeid.
Võistlejakaarti ei ole võimalik osta kohapeal! Võistlejakaardi saamiseks täita taotlus
http://www.autosport.ee. Kõik muu info samal aadressil! Võistlejakaart sisaldab
kindlustust, kehtib 2011. a lõpuni, hind 40 eurot.
5. VÕISTLUSTE KÄIK
5.1. Võistlusrajaga tutvumine toimub jalgsi või mootorita liiklusvahendil.
5.2. Hilinenud võistlejaid starti ei lubata.
5.3. Valestardi eest on karistus 10 sek.
5.4. Kui võistleja ei stardi 20 sek jooksul, loetakse võistleja katkestanuks antud
võistlussõidus.
5.5. Sõidetakse 3 vooru. Igas voorus fikseeritakse raja läbimise aeg ning vooru kiireim omas
arvestusklassis saab ühe punkti, teise aja saavutanu saab kaks punkti jne.
5.6. Etapi paremusjärjestus selgitatakse kolmest voorust kahe parema tulemuse
summeerimisel. Etapi tulemuse saamiseks peab võistleja läbima vähemalt kaks sõiduvooru.
Võrdsete punktide korral saab määravaks parim aeg mistahes voorus. Võrdsete punktide ja
võrdse parima aja korral mistahes voorus saab määravaks esimese vooru võistlussõidu parim
aeg.
5.7. Kõik tulemused vastavalt finišiprotokollidele.
5.8. Hooldusalal maksimaalne kiirus 15 km/h!
5.9. Rajatähiste ümberajamised ja „STOPP“ märgi juures peatumise eiramine fikseeritakse
faktikohtunike poolt. Iga fikseeritud rikkumise eest lisatakse võistleja vooru ajale 10
trahvisekundit. Rajamärgistuse eiramine annulleerib tulemuse antud voorus.
5.10. Korraldaja võib teha muudatusi stardijärjekordades, kui klassides on vähe võistlejaid ja
kui teise vooru stardijärjekorda klassisiseselt ümberpööramisi tehes ei suudeta tagada sujuvat
ning graafikutihedat võistlust. Samuti võib korraldaja ümber paigutada sõitjaid, kes võistlevad
kahekesi ühe ja sama autoga. Võistlused viiakse läbi vastavuses rahvasprindi võistlusmääruse,
tehniliste tingimuste ja käesoleva võistlusjuhendi järgi.
6. VASTULAUSED
6.1. Vastulause esitamise aeg 15 minutit pärast esialgsete tulemuste avaldamist ATT-l.
Vastulause kautsjon 200 €.
6.2. Vastulaused mootori kubatuuri kohta võib erandkorras kohapeal vajalike
mõõteseadmete puudumisel lahendada kolme tööpäeva jooksul pärast võistlust, õigustatud
vastulause korral kuuluvad auhinnad hilisemale ümberjagamisele.
6.3. Kõik kulud auto kontrollimiseks ja transpordiks tuleb katta:
a) hagejal, kui vastulauset ei rahuldatud;
b) kostjal, kui vastulause rahuldati.
6.4. Võistluse juht hindab vastulause põhjendatust ning vastavalt sellele otsustab, kas
vastulause võetakse arutusele või mitte.
7. OSAVÕTUMAKSUD
7.1. Osavõtumaks p 3.1 ja 3.2 eelregistreerimisel kuni 15.05.2011 – 25 €, alates
16.05.2011 – 30 €, p 3.3 kuni 3.7 eelregistreerimisel kuni 15.05.2011 – 30 €, alates
16.05.2011 – 35 €.
7.2. Eelregistreerimist mittesooritanud võistlejad lubatakse vabade kohtade olemasolul starti
kõikides võistlusklassides 50 € tasumisel.
7.3. Kahes erinevas klassis võistlemine on keelatud.
7.4. Osavõtumaksu tasumine toimub sularahas võistluste mandaadis.
8. AUTASUSTAMINE
8.1. Arvestusklassi kolme parimat autasustatakse karikatega.
8.2. Korraldaja ja sponsorid võivad välja panna eriauhindu.
9. VASTUTUS
Võistluste korraldaja ja EAL ei vastuta võimalike õnnetuste ja nende tagajärgede eest.
10. LISASÄTTED
10.1. Võistlejad peavad jälgima rajal võisteldes ning raja vahetus ümbruses viibides kõiki
ohutusnõudeid ning täitma vastuvaidlematult kõiki võistluse ametnike korraldusi. Samuti
liikuma võistlusautoga väljaspool võistlusala kiirusega, mis on määratud liikluseeskirjadega või
ajutiste liiklusmärkidega. Nende nõuete eiramise puhul võib võistluse juhi otsusega saada kas
võistlus katkestatud või siis viia korrarikkujast võistleja võistlusest eemaldamiseni.
10.2. Korraldajal on õigus eemaldada võistluselt koos tulemuste tühistamisega käesolevat
juhendit mittetäitvad, samuti ebakained, ebasportlikult ja ebaviisakalt käituvad võistlejad.
Muudes küsimustes lähtutakse rahvasprindi võistlusmäärusest ja rahvaralli ja rahvasprindi
tehnilistest tingimustest.
10.3. Korraldaja jätab endale õiguse teha mõjuvatel põhjustel muudatusi võistluse toimumise
ajas, kohas, ajakavas ja võistluse käigus.
10.4. Faktikohtuniku otsus ei kuulu vaidlustamisele.
10.5. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata juhtumid lahendab võistluste juht kohapeal.Jõhvi spordiportaal | Jõhvi spordikool