Õppimine

Jõhvi Spordikooli kodukord


1. Spordikool on huvikool, mille õpilaskonna moodustavad kooliealised õpilased, kes soovivad õppeasutuses õppida ning omavad õppimiseks vajalikke eeldusi.
2. Õppetöö toimub koolide õppetegevusest vabal ajal 44 nädala jooksul aastas, lisaks kuni 8 nädalat iseseisvalt või individuaalplaanide järgi harjutades.
3. Õppemaksuga tasustatud õppetöö kestab 9 kuud, 1. septembrist järgmise kalendriaasta 31.maini. Lisaks laagrid täiendava osalustasu eest.
4. Õppetöö toimub tunniplaani alusel. 45 minutiliste rühmatundidena.
5. Õppetööst põhjuseta puudumiste korral rohkem kui 75%, võib õpilase kustutada spordikooli nimekirjast, teavitades sellest eelnevalt lapsevanemaid või hooldajaid.
6. Spordikool tagab õpilase tervise kaitse tema spordikoolis viibimise ajal.
7. Õpilase käsutusse antud spordikooli inventari eest kannab materiaalset vastutust õpilase seaduslik esindaja (lapsevanem või eestkostja).
8. Treeningtunnid algavad peale üldhariduskooli tunde vastavalt tunniplaanile.
9. Spordikooli kontor on avatud tööpäeviti kell 9.00 kuni 17.00. Treeningtunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel vastavalt võistluste läbiviimise juhenditele.
10. Treeningtundide toimumine välitingimustes on ebasoovitav -20 kraadi ja madalamate temperatuuride korral.

Õpilase õiguseks ja kohustuseks on:


1. osaleda valitud õpilasesindaja kaudu spordikooli hoolekogu töös;
2. saada teavet spordikooli, valla ja vabariigi spordikorralduse, spordivõistluste ja spordiürituste kohta;
3. tutvuda spordikoolis temale ettenähtud õppekavaga, treeningkoormuste ja esitatavate nõuetega;
4. kasutada treeningtöös ja võistlustel spordikooli inventari, seadmeid, spordivarustust ning spordirajatisi;
5. kasutada spordikooli sümboolikaga sportlikku vormi;
6. lahkuda spordikoolist omal soovil selleks kehtestatud korda järgides;
7. järgima spordikooli põhimäärust ja täitma spordikooli kodukorda;
8. osalema spordikooli õppe- ja kasvatustöös, harjutama regulaarselt oma sportliku ettevalmistuse tõestamiseks;
9. järgima sportlikku režiimi ja "ausa mängu" põhimõtteid, hoidma heaperemehelikult spordikooli inventari, varustust ja vara;
10. seisma spordikooli hea maine ja sportliku au eest;
11. võistlema spordivõistlustel spordikooli ja omavalitsuse nimel;
12. osaleda treeningutel sportlikus riietuses;
13. teavitada treenerit mitteosalemisest treeningutel.

Jõhvi Spordikooli kodukorra olemasolev versioon oli kinnitatud direktori  20. aprilli 2020 käskkirjaga nr 1-2/ 60

1. Spordikool on huvikool, mille õpilaskonna moodustavad kooliealised õpilased, kes soovivad õppeasutuses õppida ning omavad õppimiseks vajalikke eeldusi.
2. Õppetöö toimub koolide õppetegevusest vabal ajal 44 nädala jooksul aastas, lisaks kuni 8 nädalat iseseisvalt või individuaalplaanide järgi harjutades.
3. Õppemaksuga tasustatud õppetöö kestab 9 kuud, 1. septembrist järgmise kalendriaasta 31.maini. Lisaks laagrid täiendava osalustasu eest.
4. Õppetöö toimub tunniplaani alusel. 45 minutiliste rühmatundidena.
5. Õppetööst põhjuseta puudumiste korral rohkem kui 75%, võib õpilase kustutada spordikooli nimekirjast, teavitades sellest eelnevalt lapsevanemaid või hooldajaid.
6. Spordikool tagab õpilase tervise kaitse tema spordikoolis viibimise ajal.
7. Õpilase käsutusse antud spordikooli inventari eest kannab materiaalset vastutust õpilase seaduslik esindaja (lapsevanem või eestkostja).


8. Treeningtunnid algavad peale üldhariduskooli tunde vastavalt tunniplaanile.
9. Spordikooli kontor on avatud tööpäeviti kell 9.00 kuni 17.00. Treeningtunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel vastavalt võistluste läbiviimise juhenditele.
10. Treeningtundide toimumine välitingimustes on ebasoovitav -20 kraadi ja madalamate temperatuuride korral.

Õpilase õiguseks ja kohustuseks on:


1. osaleda valitud õpilasesindaja kaudu spordikooli hoolekogu töös;
2. saada teavet spordikooli, valla ja vabariigi spordikorralduse, spordivõistluste ja spordiürituste kohta;
3. tutvuda spordikoolis temale ettenähtud õppekavaga, treeningkoormuste ja esitatavate nõuetega;
4. kasutada treeningtöös ja võistlustel spordikooli inventari, seadmeid, spordivarustust ning spordirajatisi;
5. kasutada spordikooli sümboolikaga sportlikku vormi;
6. lahkuda spordikoolist omal soovil selleks kehtestatud korda järgides;
7. järgima spordikooli põhimäärust ja täitma spordikooli kodukorda;
8. osalema spordikooli õppe- ja kasvatustöös, harjutama regulaarselt oma sportliku ettevalmistuse tõestamiseks;
9. järgima sportlikku režiimi ja "ausa mängu" põhimõtteid, hoidma heaperemehelikult spordikooli inventari, varustust ja vara;
10. seisma spordikooli hea maine ja sportliku au eest;
11. võistlema spordivõistlustel spordikooli ja omavalitsuse nimel;
12. osaleda treeningutel sportlikus riietuses;
13. teavitada treenerit mitteosalemisest treeningutel.

Jõhvi Spordikooli kodukorra olemasolev versioon oli kinnitatud direktori  20. aprilli 2020 käskkirjaga nr 1-2/ 60